Search form

Exodus 11:6

6Ay napágus tutu wala ya agsasángit daya iEgipto. Ay áwan tutu wala pikam ya nàwa nga agsángit nga ummán kiyán, ay akkan pe yin na màwa ka panda.