Search form

Exodus 11:9

9Ay se la nga nán ne APU kitu Moses, “Akkan naka pikam kur-kurugan ya ári. Màwa yán ta senu adu pikam daya mepas-passingan ku kadaya ngámin iEgipto kadaya nakas-kasdáaw wa ipas-passingan ku,” nán na.