Search form

Exodus 12

Ya Paskuwa+

1Ay nán manin ne APU kitu Moses se kitu Aaron kitu kowad da ka Egipto, 2“Manggayát kídi yin, idi nga búlán ya panggayatán nu wa magbíláng kadaya búlán naya dagun. 3Kagiyam kadaya ngámin na iIsrael nga kiya mekasangapúlu wa algaw nedi ya búlán, ngámin daya apu daya magkukobung, ay mangalà da ka isa nga urbun karneru ka para kiya kukobung da. Isa urbun ki kada magkukobung. 4Ay nu abay pànang ya urbun para kiya isa nga balay ta bittì da, ay makipnu da ngala ngin kiya karúba da, ay se dala nga pagbibingáyan ya urbun sigun kiya kaadu daya mangán. 5Ya urbun, ay mabalin na karneru onu kalding. Ngamay masápul la tangadagun na ngin na toru, ay se áwan na tutu wala nga sad-sadúra. 6Ikísi nu panda kiya gabi naya mekasangapúlu se appát ta algaw nedi ya búlán, nga ittu yán ya agparti nu ngámin na iIsrael kadaya urbun. 7Ay se da la nga mangalà kitu dága se dala nga ipinta kiya gamba naya gagyangán naya balay ya panganán da kiya karni na. 8Kiyán na gabi, ay isúnu da ya karni se da nga kanan kiyán kam ma gabi. Isida da ka sinápay ya áwan na pamalbád, se tagilpa nga napet. 9Akkan kayu magkilaw onu maglanggang kiya karni. Masápul isúnu nu oray ya úlu, onu daya síkil se daya sinay. 10Ay masápul la áwan nu wa ibunna kiya pagmakát. Ay nu atán bunna nu, ay masápul sìdúgan nu. 11Ay ki angngán nu, ay ummán pe kídi ya kuwaan nu: magbádu kayu win ki para kiya agtálaw nu, ay se magsandál kayun, ay se im-immán nu pe yin ya tàdukud nu, ay se magburung kayu wa mangán. Ittu idi ya agpiyasta nu gapu ki ilillíwán ku nga APU. 12Ata kiyán na gabi, dàdáan ku ya ngámin Egipto se ku la nga patayan ngámin daya manákam ma laláki nga annánà daya iEgipto se daya nunna nga toru nga annánà daya an-animál da. Ay dadàlan ku pe kiyán na oras daya ngámin na sinan diy-diyos kiya Egipto. Ta iyà ya APU. 13Ay ya dága nga nepinta nu kadaya gagyangán daya babbalay nu ya pangimaddán ku kadaya babbabalay nga giyán nu. Ay nu masingan ku ya dága, ay làtáwan takayu. Awan kadakayu ya meráman kiya ammánis ku kadaya iEgipto.

Tu angngán da ka sinápay nga áwan pamalbád

14Idi nga algaw, ay masápul la dam-damdamman nu se daya gakagaka nu peyapeyang ngin ka áwan panda. Bílin ku yán kadakayu. Magpiyasta kayu ka angsilibrár nu kídi nga algaw para ke APU. 15Ki unag naya pittu wa walgaw, ay sittu ya sinápay nga áwan pamalbád ya kanan nu. Ki munna nga algaw nayán, ay ippà nu ngámin daya pamalbád da atán kiya balay nu. Ata ya mangán kiya sinápay ya atán pamalbád kiya unag nayán na pittu walgaw, ay akkan nin mebíláng nga iIsrael. 16Kiya munna se mekapittu nga algaw, ay magguurnung kayu ngámin na magday-dáyaw kiyà. Awan ya magubra kadakayu, malaksid dala nu maglútu kayu ka kanan nu kampela ngin nin. 17Ay masápul la silibráran nu ya Piyasta nga panagkakán nu ka sinápay ya áwan pamalbád. Ata kiyán na algaw, ay netálaw takayu ka Egipto. Túya silibráran nu yán na algaw, dakayu se daya ngámin na gakagaka nu, ta tu idi ya bílin ku kadakayu peyapeyang ngin. 18Ay kiya gabi naya mekasangapúlu se appát ta algaw naya munna nga búlán, ay mangán kayu ka sinápay ya áwan pamalbád panda kiya pagmakát naya mekàduwa púlu se isa kiyán na búlán. 19Kiya unag pittu walgaw masápul la áwan tutu wala ya pamalbád kiya unag balay nu. Ay oray iinna ya mangán ka sinápay ya napayán ka pamalbád, ay akkan mebíláng yán nin nga iIsrael, sangaíli mán onu gángay iIsrael. 20Ay akkan kayu mangán ka oray nágan na nga atán pamalbád. Oray ka wàna nga pagyanán nu, ay masápul la áwan pamalbád da sinápay ya kanan nu,” nán na.

Negayát da tu nunna nga Paskuwa

21Ay se la nga kirrawán tu Moses datu ngámin na pangmanàman datu iIsrael, ay se na nán kaggída, “Mamíli ya isa isa kadakayu ka urbun karneru onu urbun kalding ka partiyan nu ka kanan na pamilya nu ki Paskuwa. 22Nu naparti yin ya urbun, ay mamsat kayu ka isopo, ta ittu ya pagpinta nu kadaya gagyangán nu kiya dága naya urbun. Ay nu napintáan nin ya gagyangán nu ka dága, ay áwan nin ya lumaw-lawán kadakayu panda ki pagmakát. 23Ata umbet magdàdàdà e APU nga magpatay kadaya iEgipto. Ay nu masingan naya gagyangán na napintáan ka dága, ay làtáwan nayán na balay. Akkan na palnàan ya magpatay kiya balay nu. 24Manggayát kiddi yin ka panda, ay kuwaan nu idi nga bílin ku kadakayu se daya ngámin na gakagaka nu. 25Ay nu dumatang kayu win kiya íli nga nekari ne APU nga idde kadakayu, ay sil-silibráran nu ya Paskuwa ki káda dagun. 26Ay nu saludsúdan daya annánà nu, nu nágan naya sarut nedi nga agsilibrár nu, 27ay kagiyan nu kaggída nga ‘Ittu ya agbasu tada ke APU ka angsilibrár tada kiya nanglàtaw na kadaya balay tada ngámin na iIsrael, kane patayan na daya manákam ma laláki nga annánà daya iEgipto. Liniwánan na daya babbabalay tada,’ nán nu” nán ne Moses. Ay dinay-dáyaw datu tolay nge APU.

28Ay se yala nga nawe datu iIsrael se da kinuwa tu ummán kitu pàwa ne APU kaggída nga nepekagi na kitu Moses se tu Aaron.

Natayán ngámin datu manákam nga lalláki nga annánà datu iEgipto

29Ay kitu túlad tu gabi, ay pinatayán ne APU ngámin datu manákam ma lalláki nga annánà datu iEgipto, neráman na ngámin oray tu manákam ma laláki nga an-anà tu ári nga ittu sumarunu kaggína nga mangituráy ka Egipto, se daya mannákam ma lalláki nga annánà datu bálud nga atán ki agba-balúdán. Pinatayán na pe datu ngámin nunna nga toru daya animál da. 30Ay ginumniya tu ári kitun na gabi se datu ù-upisiyál na, ay se ngámin datu iEgipto. Nagìna na tu aggul-ulul tutu wala datu tolay, áta áwan balay nga áwan minatay na. 31Ay tútu pinaayabán natu ári tu Moses se tu Aaron kitun na gabi, ay se na nán kaggída, “Ara, magtálaw kayun kanedi! Panáwan dakami se daya tolay ku. Dakayu ngámin na iIsrael. Mawe kayu ngámin nin na magday-dáyaw ke APU nga ummán kitu piyán nu wa kuwaan. 32Alà nu ngámin daya bak-báka nu, se daya karneru se kalding nu, se kayu magtálaw win. Ay se ikarárag dà pe ta kalakkán nà din,” nán na.

33Ay binur-burung datu iEgipto nga pinatálaw datu iIsrael kitu íli da ta nán da, “Matay kami ngámin nin,” nán da. 34Ay tútu nabur-burung pe yala nga nagtálaw datu tolay. Inalà da pe yala ngin datu limmug da nga arína nga akkan pikam napayán ka pamalbád nga atán kadatu aglammugán da nga lagíma. Ay se da nga tinúput datun se da la nga pintukelán. 35Ay nagadang pe datu iIsrael ka balitù se datu nakangin-ngína nga iggagaldid se bádu kadatu keliyán da nga iEgipto nga ummán kitu kinagi tu Moses kaggída. 36Ay kinuwa ne APU nga pàgan datu iEgipto datu iIsrael. Ay díkod niddánán nala datu iEgipto datu ngámin na agngan datu iIsrael. Díkod, adu tutu wala datu inalàán datu iIsrael kadatu iEgipto.

Tu nagtálaw datu iIsrael ka Egipto

37Ay díkod naggayát ka Rameses, ay nagdal-dalen da la nga nawe datu iIsrael ka Succot. Moli annam gatut ta ríbu datu lalláki ngala nga nagdal-dalen, akkan meráman datu babbay se datu annánà. 38Ay adu pe datu nagbal-baláki nga agtangeli nga kummíwid kaggída. Adu tutu wala datu báka se karneru se kalding nga netúgut da. 39Ay linútu da la ka sinápay datu limmug ga arína nga netúgut da. Akkan napayán ka pamalbád gapu kitu nekàtatán da nga nagtálaw ka Egipto. Tútu áwan da oras. Akkan da pe nakapagsagána kadatu bálun da.

40Ya dágup tu dagun na inag-agyán datu iIsrael ka Egipto, ay appát gatut se tallu púlu dagun. 41Ay kitun mismu nga algaw wa kabalin natu mekappát gatut se tallu púlu walgaw, ay ittu tu inagtálaw datu ngámin na tolay ne APU ka Egipto. 42Ittu tun na gabi tu inagtagasíngan ne APU kadatu iIsrael, kitu nangitálaw na kaggída ka Egipto. Ay idi pe nga gabi, ay ittu ya dam-damdamman peyang pe datu iIsrael se datu gakagaka da ka áwan panda ka ammadáyaw da ke APU.

Datu lin-lintag mepanggap kitu Piyasta nga Paskuwa

43Ay se la nán ne APU kitu Moses se kitu Aaron, “Tu idi ya lintag ki Piyasta nga Paskuwa: áwan agtangeli nga mangán kiya kanan nu ki Paskuwa. 44Ngamay daya ginátang nu wa asassu nu wa nakúgit tin, ay annung da ya mangán kadaya akakkanan ki Paskuwa. 45Akkan mabalin mangán pe daya sangaíli nu se daya pillu nu wa magubra kadakayu. 46Kanan nu wala ki isa nga balay ya pinarti nu nga urbun karneru onu urbun kalding. Akkan kayu mangilawán kiya balay kiya karni na. Ay se áwan nu wa ritúan na tuláng na. 47Masápul la silibráran ngámin daya iIsrael idi nga Piyasta nga Paskuwa. 48Ay nu atán agtangeli nga mepagyán kadakayu, ay se piyán na ya mepangán kiya Paskuwa, ay masápul pikam ma kugítan nu daya ngámin na laláki kiya pamilya na. Mebíláng pe yin na isa kadakayu, ay díkod annung na ngin ya mepangán kiya Paskuwa. Ngamay akkan mabalin mepangán daya akkan nakúgit. 49Sissa ya lintag para kadakayu se para kadaya agtangeli nga mepagyán kadakayu,” nán na.

50Ay díkod kinurug ngámin datu tolay tu nebílin ne APU kitu Moses se tu Aaron. 51Ay kitun mismu nga algaw, ay ittu tu inangngitálaw ne APU kadatu ngámin iIsrael kitu íli Egipto.