Search form

Exodus 12:11

11Ay ki angngán nu, ay ummán pe kídi ya kuwaan nu: magbádu kayu win ki para kiya agtálaw nu, ay se magsandál kayun, ay se im-immán nu pe yin ya tàdukud nu, ay se magburung kayu wa mangán. Ittu idi ya agpiyasta nu gapu ki ilillíwán ku nga APU.