Search form

Exodus 12:15

15Ki unag naya pittu wa walgaw, ay sittu ya sinápay nga áwan pamalbád ya kanan nu. Ki munna nga algaw nayán, ay ippà nu ngámin daya pamalbád da atán kiya balay nu. Ata ya mangán kiya sinápay ya atán pamalbád kiya unag nayán na pittu walgaw, ay akkan nin mebíláng nga iIsrael.