Search form

Exodus 12:17

17Ay masápul la silibráran nu ya Piyasta nga panagkakán nu ka sinápay ya áwan pamalbád. Ata kiyán na algaw, ay netálaw takayu ka Egipto. Túya silibráran nu yán na algaw, dakayu se daya ngámin na gakagaka nu, ta tu idi ya bílin ku kadakayu peyapeyang ngin.