Search form

Exodus 12:3

3Kagiyam kadaya ngámin na iIsrael nga kiya mekasangapúlu wa algaw nedi ya búlán, ngámin daya apu daya magkukobung, ay mangalà da ka isa nga urbun karneru ka para kiya kukobung da. Isa urbun ki kada magkukobung.