Search form

Exodus 12:30

30Ay ginumniya tu ári kitun na gabi se datu ù-upisiyál na, ay se ngámin datu iEgipto. Nagìna na tu aggul-ulul tutu wala datu tolay, áta áwan balay nga áwan minatay na.