Search form

Exodus 12:33

33Ay binur-burung datu iEgipto nga pinatálaw datu iIsrael kitu íli da ta nán da, “Matay kami ngámin nin,” nán da.