Search form

Exodus 12:4

4Ay nu abay pànang ya urbun para kiya isa nga balay ta bittì da, ay makipnu da ngala ngin kiya karúba da, ay se dala nga pagbibingáyan ya urbun sigun kiya kaadu daya mangán.