Search form

Exodus 12:42

42Ittu tun na gabi tu inagtagasíngan ne APU kadatu iIsrael, kitu nangitálaw na kaggída ka Egipto. Ay idi pe nga gabi, ay ittu ya dam-damdamman peyang pe datu iIsrael se datu gakagaka da ka áwan panda ka ammadáyaw da ke APU.