Search form

Exodus 12:44

44Ngamay daya ginátang nu wa asassu nu wa nakúgit tin, ay annung da ya mangán kadaya akakkanan ki Paskuwa.