Search form

Exodus 12:48

48Ay nu atán agtangeli nga mepagyán kadakayu, ay se piyán na ya mepangán kiya Paskuwa, ay masápul pikam ma kugítan nu daya ngámin na laláki kiya pamilya na. Mebíláng pe yin na isa kadakayu, ay díkod annung na ngin ya mepangán kiya Paskuwa. Ngamay akkan mabalin mepangán daya akkan nakúgit.