Search form

Exodus 12:7

7Ay se da la nga mangalà kitu dága se dala nga ipinta kiya gamba naya gagyangán naya balay ya panganán da kiya karni na.