Search form

Exodus 12:8

8Kiyán na gabi, ay isúnu da ya karni se da nga kanan kiyán kam ma gabi. Isida da ka sinápay ya áwan na pamalbád, se tagilpa nga napet.