Search form

Exodus 13:13

13Ngamay daya mun-unna nga toru nga an-anà daya asnu nu, ay sukatán nu ke APU ka urbun karneru. Ay nu akkan nu masukatán, ay masápul ritúan nu ya bùlaw na. Ay ngámin pe nga manákam ma laláki nga an-anà nu, ay masápul la sakaan nu ke APU.