Search form

Exodus 13:16

16Iyán na kuwaan nu, ay meárig ka panda ngala nga megalut kiya kurimang nu, onu mippáy kiya kíday nu ka pakadamdammán nu nga gapu kiya pannakabalin ne APU, ay netálaw nakayu ka Egipto,” nán na.