Search form

Exodus 13:17

Tu ummán ka adígi nga angap se apuy

17Ay kane pataláwan natu ári datu tolay yin, ay nealekaw ne APU da kitu íli datu Filisteo kane idalen nada, nga ittu tun kuma tu adanni nga dalenan da, áta nán ne APU Dios nga, “Get tala nu makappoli daya tolay nu gubatan dada daya kalínga da, ay magulli da ka Egipto,” nán na.