Search form

Exodus 13:6

6Ki unag pittu walgaw, ay áwan kadakayu ya mangán ka sinápay ya napayán ka pamalbád. Ay kiya mekapittu wa algaw, ay magpiyasta kayu ka agday-dáyaw nu ke APU.