Search form

Exodus 14:11

11Ay se da nán kitu Moses, “Taanna, tura nakami yala nippan kanedi ir-ir-er ra matay? Awan agkà kampusantu ka Egipto wa annung da pangitamnán kadakami ta? Sinnam kod ya kinuwám! Tura nakami netálaw ka Egipto!