Search form

Exodus 14:13

13Ngamay nán tu Moses kadatu tolay, “Bag-bagkaddan nu wala daya ur-uray nu, ay se akkan kayu wa magansing. Sinnan nu wala ya angngilísi ne APU kadakayu kídi. Ata daya iEgipto nga sisinnán nu kídi, ay áwan nu wa masingan nin kaggída nu kuwa.