Search form

Exodus 14:15

15Ay nán ne APU kitu Moses, “Taanna, tura ka pikam mala makiseng kiyà. Kagiyan mu kadaya tolay nga itul-túluy da la ya agdal-dalen da.