Search form

Exodus 14:16

16Itáyag mu ya tàdukud mu, se mu la ibúgit kiya bebay, ta senu magtuway ya danum, ay senu magdal-dalen dala kiya namaga nga lusà nga dumalákit kiya bebay daya iIsrael.