Search form

Exodus 14:18

18Ay díkod mammuwán daya iEgipto nga iyà ya APU, nu napadayáwan nà in kiya angngábà ku kiya ári da, se daya suldádu na nga sittatakay kadaya takay na, se daya sittatakay kadaya takay da kampela ngin nin,” nán na.