Search form

Exodus 14:19

19Ay se la nga nagpalodi tu anghel ne Dios nga nagin-inunna kadatu iIsrael kitu agdal-dalen da. Ay tu magin-inunna kaggída nga ummán ka abay pànang nga adígi nga angap, ay nagpalodi pe.