Search form

Exodus 14:25

25Netalatalán datu lígay datu takay da, ay tútu nasulitán da tutu wala. Ay tútu nán datu iEgipto, “Pagdita tada ngala daya iIsrael lin, ta e APU ya mangigdù kaggída kadàta nga iEgipto,” nán da.