Search form

Exodus 14:4

4Ay pagsukíran ku ya uray naya ári, ay díkod aplan nakayu. Ay mapadayáwan nà manin kiya angngábà ku kiya ári se kadaya suldádu na. Gapu kiyán, ay mammuwán daya iEgipto nga iyà ya APU,” nán na. Ay ittu tu kinuwa da kurug.