Search form

Exodus 14:5

5Ay kane kagiyan da kitu ári nga nagtálaw datu iIsrael lin, ay naulis manin tu uray na se datu uray datu ù-upisiyál na. Ay nán da, “Sinnan nu kod ya kinuwa tada! Tura tada pinapan datu iIsrael lin, ay aggída mà tu magsur-surbi kadàtada!” nán da.