Search form

Exodus 15

Tu kansiyon tu Moses ka pagdáyaw na ke APU

1Ay se yala nga nagkansiyon de Moses se datu iIsrael ka pagdáyaw da ke APU. Ay nán na kídi tu kansiyon da, “Magkansiyon nà ke APU gapu kiya nadáyaw wa nangábà na. Linimat na daya kabalyu se datu magtatákay kaggída ki bebay. 2E APU ya pabilgan ku. Ay aggína ya nangigdù kiyà. Aggína ya Dios ku, ay se day-dayáwan ku. Aggína pe ya Dios datu apuapu ku, ay túya ipangátù. 3E APU, ay nabílag ki gubát. Yahweh ya ngágan na. 4Nelimat na kiya bebay datu suldádu naya ári se datu takay da. Nelimat na datu karungtán na suldádu naya ári kiya Daggáng nga Bebay. 5Nalnap da. Inumlad da nga ummán ka batu. 6Naturáy se mannakabalin ya diwanán na ímam, O, APU, ta netar-tarawesáng ngala daya kalínga mu. 7Ay gapu kiya kinaturáy mu tutu wala, ay ur-úray la daya kumalínga kikaw. Gapu kiya rungat mu, ay masìdug da ngala nga ummán ki dànág. 8Oray ya aggángat mu wala, ay naurnung ya danum, ay se nagsíkád da ummán ki darupírip, ay nagsibbukal lala ya danum ki túlad bebay. 9Ay nán daya kalínga, ‘Aplan kuda. Sìmatan kuda. Abáan kuda, se ku alà daya kuw-kuwa da. Alà ku ngámin ya piyán ku kaggída. Patayan kuda ki ampiláng ku. Ya ímà mismu ya mamatay kaggída,’ nán da. 10Ay kane pagbaliyam, ay nalnap da ki bebay. Inumlad da ngala nga ummán ki buli kitu magsag-saggiyár nga danum. 11Awan mepáda kikaw APU, oray iinna nga diy-diyos. Nakas-kasdáaw ya kinadáyaw mu se kinamárum. Ay nakas-kasdáaw pe ya diláng mu se daya kuk-kuwaan mu. 12Kane ùnatan mu wala ya diwanán na ímam, ay sillan lusà da ngala. 13Gapu kiya akkan maul-ulis nga aminya mu, ay neturung mu daya tolay mu wa inalà mu. Gapu kiya pannakabalin mu, ay netur-turung muda panda kiya nasantuwán na lusà a giyán mu. 14Kane magìna da tolay ya kinuwám, ay nagansing da tutu wala. Daya umíli ka Filistia, ay magansing da. 15Ay nagansing tutu wala pànang daya agtuturáy da ka Edom. Ay nagpil-pilpig datu à-apu daya iMoab kitu ansing da tutu wala. Ay daya umíli ka Canaan, ay naawanán da ka namnáma gapu ki ansing da. 16Napalotán tu aggansing da gapu kiya napágus tutu wala nga pannakabalin mu. Ummán da tutu wala ki batu wa áwan kíni-kínin panda kiya akalíwán daya netálaw mu, O APU, nga tolay mu. 17Alà muda tolay mu, ay se muda nga paggunàan kiya bantay mu, nga ittu ya pinagbalin mu, O APU, ka pagag-agyanán se giyán mu, O APU nga ikaw kampela ngin nin ya nangwa. 18E APU ya magturáy peyapeyang ngin ka áwan panda.”

Tu kansiyon tu Miriam

19Kane atán datu kabalyu natu ári se datu takay suldádu se datu sittatakay kadatun nga manalen da kuma pe kitu namaga nga lusà, ay pinagamung kammin ne APU tu nagtuway nga danum. Ngamay datu iIsrael, ay nagdal-dalen da ngala kitu namaga nga lusà kitu bebay. 20Ay tu Miriam nga isa nga profeta nga wagi tu Aaron, ay nangalà ka kir-kirreng, ay se nala nga negayát nga magsasála datu kabbulun na nga babbay nga atán kir-kirreng pe. 21Ay se la nga nangansiyon tu Miriam. Tu idi tu kansiyon na, “Magkansiyon kayu ke APU, ta nadáyaw tutu wala ya nangábà na. Linimat na ki bebay datu kabalyu se datu magtatákay kaggída,” nán na.

Tu napet nga danum nga nagbalin ka namit

22Ay se la nga nirbuwát tu Moses datu iIsrael kitu Daggáng nga Bebay, se da mawe kitu ir-ir-er ka Sur. Tallu walgaw da kitu ir-ir-er may áwan da masmà nga danum. 23Ay kane dummatang da ka Mara,+ ay akkan da mainum tu danum na ta napet. Ittu lugud tu gapu na nengágan ka Mara, ta napet tu danum kitúni. 24Ay tútu nagríri datu tolay kitu Moses nga nán da, “Ay nágan naya inuman mi yin?” nán da. 25Ay tútu nakiseng tu Moses ke APU. Ay tútu uwad netùgud ne APU nga káyu. Inalà ne Moses tu káyu, ay se na ipisù kitu danum, ay tútu nagbalin ka namit tu danum min. Ay kitúni, ay uwad kinagi ne APU kaggída nga bílin na masápul surútan da. Ay sinisímán nada kitúni. 26Ay nán na, “Nu gìnán nu tutu wala ya kagiyan ku nga APU nga Dios nu, ay se nu kuwaan ya kustu ki agsisíngan ku, ay se nu kurugan daya lin-lintag se bil-bílin ku, ay akkan takayu pagtakitan. Akkan màwa kadakayu tu kinuwà kadatu iEgipto. Ata iyà nga APU ya mamabílag kadakayu,” nán na.

27Ay se da la nga dumatang ka Elim nga giyán datu sangapúlu se duwa nga gabbuwà, se pittu púlu wa múla nga ummán ki buwa. Ay nagkampu da kitu adanni kadatu danum.