Search form

Exodus 15:10

10Ay kane pagbaliyam, ay nalnap da ki bebay. Inumlad da ngala nga ummán ki buli kitu magsag-saggiyár nga danum.