Search form

Exodus 15:13

13Gapu kiya akkan maul-ulis nga aminya mu, ay neturung mu daya tolay mu wa inalà mu. Gapu kiya pannakabalin mu, ay netur-turung muda panda kiya nasantuwán na lusà a giyán mu.