Search form

Exodus 15:14

14Kane magìna da tolay ya kinuwám, ay nagansing da tutu wala. Daya umíli ka Filistia, ay magansing da.