Search form

Exodus 15:16

16Napalotán tu aggansing da gapu kiya napágus tutu wala nga pannakabalin mu. Ummán da tutu wala ki batu wa áwan kíni-kínin panda kiya akalíwán daya netálaw mu, O APU, nga tolay mu.