Search form

Exodus 15:23

23Ay kane dummatang da ka Mara, ay akkan da mainum tu danum na ta napet. Ittu lugud tu gapu na nengágan ka Mara, ta napet tu danum kitúni.