Search form

Exodus 15:4

4Nelimat na kiya bebay datu suldádu naya ári se datu takay da. Nelimat na datu karungtán na suldádu naya ári kiya Daggáng nga Bebay.