Search form

Exodus 15:9

9Ay nán daya kalínga, ‘Aplan kuda. Sìmatan kuda. Abáan kuda, se ku alà daya kuw-kuwa da. Alà ku ngámin ya piyán ku kaggída. Patayan kuda ki ampiláng ku. Ya ímà mismu ya mamatay kaggída,’ nán da.