Search form

Exodus 16

Tu nangngidde ne APU ka mána se ammà

1Ay nagrubbuwát manin datu ngámin na iIsrael ka Elim. Nawe da manin, ay se dala nga dummatang kitu ir-ir-er ka Sin, nga atán kitu nagbàtán Elim se Sinai. Tu algaw wa nedaddatang da kitúni, ay kitu mekasangapúlu se limma natu mekàduwa búlán panda kitu inagtálaw da ka Egipto. 2Ay ngámin da nga iIsrael, ay nagríri da kitu Moses se kitu Aaron kane atán da kitu ir-ir-er. 3Ay nán da kaggída nga duwa, “Napì-piya kuma ngala nu pinatayán nakami ne APU win kitu kowad mi pikam ka Egipto nga magbattug kadatu karni se sinápay kannán. Ngamay nilbet nakami kídi ya ir-ir-er nga matay ngámin ki bisin,” nán da.

4Ay se yala nga nán ne APU kitu Moses, “Sinnam á ta pagudanan ku ka makkán. Ay inalgaw wala ya aggalà nu se daya tolay ka annung nu wala kanan ki tangalgaw. Ummán kiyán ya kuwaan ku ka paninnán ku nu ikurug da ya bílin ku onu akkan. 5Ay ya alà da kiya mekannam ma algaw, ay mamidduwa ya kaadu na kitu al-alà da ki inalgaw,” nán na. 6Ay tútu nán tu Moses se tu Aaron kadatu iIsrael, “Nu gabi, ay mammuwán nu wa e APU ya nangitálaw kadakayu ka Egipto. 7Ay nu pagmakát, ay masingan nu ya kinadáyaw ne APU, áta nagìna na ya agríri nu kaggína. Iin kami ka nán nu ta, nga ririyan nu peyang?” nán da. 8Ay nán tu Moses, “Nu gabi iddán nakayu we apu ka karni, se iddán nakayu ka sinápay nu pagmakát, ta senu mabtug kayu ki piyán nu, áta nagìna na ya nagríri nu kaggína. Ata kiya agríri nu, ay akkan dakami ya kurug ririyan nu, nu di ye APU, ta iin kami ka nán nu ta?” nán tu Moses.

9Ay nán tu Moses kitu Aaron, “Kagiyan mu kadaya ngámin tolay nga umadanni da ke APU, ta nagìna na daya ríri da,” nán na. 10Ay kitu akun-oni pikam tu Aaron kadatu tolay ay linam-aw datu tolay tu ir-ir-er. Ay nasingan datu diláng ne APU kitu angap. 11Ay nakiamomán ne APU kitu Moses nga nán na, 12“Nagìna ku ya agríri daya tolay. Kagiyan mu kaggída nga nu masirbut tin ya mata, ay mangán da ngin ka karni. Ay nu pagmakát, ay mabtug da pe a sinápay, ta senu ammuwán da ngámin na iyà ya APU nga Dios da,” nán na.

13Ay kane din na gid-gidám min, ay adu tutu wala datu ammà a naglalbet kitu giyán datu báwi da. Ay nalokop tu kampu da kaggída. Ay kane pagmakát adu lapáat kitu giyán datu báwi da. 14Ay kane umawan datu lapáat, ay atán kitu útun lusà ya pus-pusà a bibittì a ummán ka ning-ingpit ta papel. 15Ay kane masingan datu tolay tun, ay nán da kitu isaisa kaggída, “Nágan dedi?” nán da. Ata akkan da ammu nu nágan datun. Ay nán tu Moses kaggída, “Sinápay yán na nidde ne APU kadakayu ka kanan nu. 16Ay tu idi ya bílin ne APU kadakayu, ‘Maggalà ya isaisa kadakayu sigun kiya annung na kanan. Ipànung nu wala kiya kaadu nu kiya isa nga báwi. Gudduwa salup ki kada isa tolay,’ nán na” nán tu Moses. 17Ay ittu kurug tu kinuwa datu tolay. Uwad kaggída datu naggalà ka nasurù kitu masápul da, ay uwad kaggída datu kúráng tu inalà da. 18Ngamay kane salupan da ngin, ay áwan sur-surù onu kur-kúráng datu inalàán da. Nepà-pakustu wala kadatu masápul da. 19Ay nán tu Moses kaggída, “Akkan kayu mangibunna kiyán,” nán na. 20Ngamay akkan da nga kinur-kurug tu Moses. Díkod nangibunna datu duddúma kaggída. Ay naagtán se nabuyù tu nebunna da. Ay tútu nalùsaw tu Moses kaggída. 21Kada pagmakát, ay maggalà da kitun sigun la ngin kitu annung da nga kanan. Ay nu natà-takit sínág gin, ay marúnát pe yin.

22Ay ya alà da kiya mekannam ma algaw, ay mamidduwa ya kaadu na kitu inalgaw wa alà da. Agtangasalup ya kada isa tolay kaggída. Ay kane umbet datu pangmanàman datu tolay kitu Moses ta saludsúdan da kaggína nu taanna, 23ay nán tu Moses kaggída, “Tu idi ya nán ne APU, ‘Kaláwa ay algaw wa pinaggiimáng. Nasantuwán yán na algaw para ke APU. Túya lutuwan nu ngámin nin daya masápul nu. Ay daya bunna nu, ay iarimán nu ka para kaláwa,’ nán na,” nán tu Moses. 24Ay díkod nangibunna da nga ummán kitu kinagi tu Moses kaggída. Ay akkan naagtán se akkan nabuyù datu bunna da. 25Ay nán tu Moses kaggída, “Kanan nu kídi nga algaw datu bunna nu. Awan nu masmà kiyán kiya lasi, áta kídi nga algaw ay algaw panaggimáng ne APU. 26Annam ma algaw ya aggalà nu kiyán, ngamay kiya mekapittu wa algaw nga ittu ya algaw wa pinaggiimáng, ay áwan nu wa masmà,” nán tu Moses. 27Ay kitu mekapittu wa algaw uwad kaggída datu nawe kammala nga maggalà kuma kitun na akakkanan. Ngamay áwan da nga nasmà. 28Ay tútu nán ne APU kitu Moses, “Nungay na ya angikurug nu tutu wala kadaya bil-bílin ku se daya lin-lintag ku kadakayu? 29Sinnan nu kod! Nidde ne APU kadakayu ya algaw wa pinaggiimáng. Túya kiya mekannam ma algaw, ay nidde na kadakayu ya kanan nu kiya duwa algaw. Ay túya magyán kayu wala kiya unag báwi nu kiya mekapittu wa algaw.” 30Ay tútu nagimáng datu tolay kitu mekapittu wa algaw.

31Ay nepangágan datu iIsrael tun na akakkanan ka “mána.” Ummán ka bì-bitì a buk-bukal nga pus-pusà tu singan na tun. Ay ya ramán na, ay ummán ka ramán naya ning-ingpit ta sinápay ya napayán ka digu. 32Ay nán tu Moses kadatu tolay, “Tu idi ya bílin ne APU. ‘Mangisirù kayu ka gudduwa salup kiyán na akakkanan, ta senu masingan daya ngámin gakagaka nu. Díkod masingan da nu wà ummán naya akakkanan na nepakkán ku kadakayu kiya ir-ir-er kitu nangitálaw ku kadakayu ka Egipto,’ nán na,” nán tu Moses. 33Ay nán tu Moses kitu Aaron, “Mangalà ka ka bánga ka pangippayán mu ka gudduwa salup kiya mána, ay se mu la ippáy ki àráng ne APU, ta isirù tada para kadaya gakagaka tada,” nán tu Moses. 34Ay nippáy natu Aaron tu tangabánga nga mána kitu àráng natu arko nga giyán natu nekesurátán datu bil-bílin ne APU Dios, ta iarimán da nga ummán kitu nebílin ne APU kitu Moses. 35Appát púlu dagun na nagkán datu iIsrael kitu mána panda kitu nedaddatang da kitu giyán nga annung da paggunàán, kitu panda natu íli Canaan. 36(Ya gudduwa salup, ay pagkapúlu natu iggugukud da kitun).