Search form

Exodus 16:12

12“Nagìna ku ya agríri daya tolay. Kagiyan mu kaggída nga nu masirbut tin ya mata, ay mangán da ngin ka karni. Ay nu pagmakát, ay mabtug da pe a sinápay, ta senu ammuwán da ngámin na iyà ya APU nga Dios da,” nán na.