Search form

Exodus 16:17

17Ay ittu kurug tu kinuwa datu tolay. Uwad kaggída datu naggalà ka nasurù kitu masápul da, ay uwad kaggída datu kúráng tu inalà da.