Search form

Exodus 16:22

22Ay ya alà da kiya mekannam ma algaw, ay mamidduwa ya kaadu na kitu inalgaw wa alà da. Agtangasalup ya kada isa tolay kaggída. Ay kane umbet datu pangmanàman datu tolay kitu Moses ta saludsúdan da kaggína nu taanna,