Search form

Exodus 16:29

29Sinnan nu kod! Nidde ne APU kadakayu ya algaw wa pinaggiimáng. Túya kiya mekannam ma algaw, ay nidde na kadakayu ya kanan nu kiya duwa algaw. Ay túya magyán kayu wala kiya unag báwi nu kiya mekapittu wa algaw.”