Search form

Exodus 16:32

32Ay nán tu Moses kadatu tolay, “Tu idi ya bílin ne APU. ‘Mangisirù kayu ka gudduwa salup kiyán na akakkanan, ta senu masingan daya ngámin gakagaka nu. Díkod masingan da nu wà ummán naya akakkanan na nepakkán ku kadakayu kiya ir-ir-er kitu nangitálaw ku kadakayu ka Egipto,’ nán na,” nán tu Moses.