Search form

Exodus 16:4

4Ay se yala nga nán ne APU kitu Moses, “Sinnam á ta pagudanan ku ka makkán. Ay inalgaw wala ya aggalà nu se daya tolay ka annung nu wala kanan ki tangalgaw. Ummán kiyán ya kuwaan ku ka paninnán ku nu ikurug da ya bílin ku onu akkan.