Search form

Exodus 17:4

4Ay tútu nakiseng manin tu Moses ke APU nga nán na, “Nágan naya pamàyanán ku kadedi tolay yi? Tagay dà tùtoán nin na patayan!” nán tu Moses.