Search form

Exodus 17:7

7Ay nepangágan tu Moses tun na giyán ka Massa se Meriba, áta ittu tu giyán da kitu nammar-parut da se nagríri da ke APU kitu inagkuna da ka, “Bul-bulunan nitta ne APU onu akkan?” nán da.