Search form

Exodus 18:1

Tu naggagáyám natu Jetro kitu Moses

1Ay tu Jetro nga pádi ka Midian nga katugángan tu Moses, ay nagìna na ngámin datu kinuw-kuwa ne APU para kitu Moses se kadatu iIsrael nga tolay na. Nagìna na nu mapaanna tu nangngitálaw ne APU kadatu iIsrael ka Egipto.