Search form

Exodus 18:16

16Ay nu atán ríri naya isa kiya isa, ay iyà pe ya kapannán da se iyà ya mangguwes kaggída, ay se ku ipakammu kaggída ya bílin ne Dios se daya lin-lintag na,” nán tu Moses.