Search form

Exodus 18:20

20Ay ikaw pe ya magtùgud kaggída kadaya bil-bílin se lin-lintag ne Dios. Itùgud mu pe daya napiya nga sur-surútan da se daya napiya nga kuwaan da.