Search form

Exodus 18:22

22Ittu dayán nin daya mangguwes peyang ngin kadaya tolay. Daya nadammat ta kásu, ay ittu dayán daya ilbet da kikaw. Ay nu daya bibittì a kásu, ay aggída kampela ngin nin ya makammu. Sengán daka kiya ubra, ay díkod malaptán ka.