Search form

Exodus 18:6

6Nepekagi na kitu Moses nga nán na, “Atán umbet nge Jetro nga katugángam. Kabulun na ya atáwam se daya duwa nga annánà nu,” nán na.